Not 30 – Transaktioner med närstående

Koncern

Koncernen har under året haft transaktioner med joint venture bolaget ArcerlorMittal BE Group SSC AB. För närmare information hänvisas till not 17.

I övrigt har inga transaktioner ägt rum mellan BE Group och närstående som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat.

För information om ersättningar och förmåner som lämnats till ledande befattningshavare och styrelse hänvisas till not 3.

Moderbolag

Moderbolaget har ett bestämmande inflytande över sina dotterbolag, se not 16, och har haft följande närståendetransaktioner:

Parent Company´s transactions with subsidiaries Moderbolagets transaktioner med dotterbolag 2019 2018
Sales of services Försäljning av tjänster 97 108
Purchases of services Inköp av tjänster -7 -7
Interest income Ränteintäkter 17 18
Interest expense Räntekostnader -7 -7
Dividend received (+)/paid (-) Utdelning erhållen (+)/lämnad (-) 16 26
Group contributions received(+)/paid (-) Koncernbidrag erhållna (+)/lämnade (-) 7 33
Claims on related parties on balance day Fordran på närstående på balansdagen 271 291
Debt to related parties on balance day Skuld till närstående på balansdagen -124 -98