Not 31 – Finansiell riskhantering

BE Group exponeras för ett flertal finansiella risker i sin verksamhet. Hanteringen av dessa risker regleras i koncernens finanspolicy. Finanspolicyn fastställs av styrelsen och är ett ramverk för hur BE Group skall hantera verksamhetens finansiella risker. BE Group har en centraliserad finansfunktion vars ansvar är att identifiera och att hantera de finansiella riskerna enligt fastställd policy.

Finansfunktionen rapporterar till BE Groups verkställande direktör.

BE Groups operativa verksamhet ger upphov till ett antal finansiella risker. Dessa utgörs av marknadsrisk (valuta- och ränterisk), refinansieringsrisk (likviditetsrisk) samt kreditrisk. De mål som fastställts i finanspolicyn framgår under respektive rubrik nedan.

Marknadsrisk

Marknadsrisk är risken att förändringar i marknadspriser såsom valutor och räntor påverkar koncernens resultat eller finansiella ställning.

Valutarisk

BE Group är genom sin internationella verksamhet exponerad för valutarisk genom valutakursförändringar. Koncernens valutaexponering omfattar både transaktionsexponering och omräkningsexponering.

Transaktionsexponering

Transaktionsexponering uppkommer genom att koncernen gör inköp i en valuta och säljer i annan valuta, vilket innebär att transaktionsexponeringen är hänförlig till kundfordringar och leverantörsskulder. Koncernens inköp görs huvudsakligen i svenska kronor och euro medan försäljning görs i lokal valuta. BE Groups mål är att minimera den kort- och långfristiga påverkan som förändringar i valutakurser har på bolagets resultat och eget kapital. Detta sker i första hand genom att matcha intäkter och kostnader i affärstransaktioner med andra valutor än svenska kronor. I de fall matchning inte kan uppnås använder koncernen i vissa fall sig av valutasäkring genom terminskontrakt. All valutasäkring sker genom koncernens centrala finansfunktion i moderbolaget. I samband med årsskiftet hade koncernen inga utestående terminskontrakt relaterade till transaktionsexponeringen.

BE Groups transaktionsexponering i euro har under 2019 uppgått till 58 MEUR (51), vilket utgör skillnaden mellan faktiska inköp och försäljning i euro. Koncernen gör huvudsakligen sina inköp i euro medan försäljningen sker i lokal valuta. Den verkliga effekten av transaktionsexponeringen har under året påverkat rörelseresultatet med -1 MSEK (-2). Baserat på 2019 års intäkter och kostnader i utländsk valuta bedöms en förändring med +/- 5 procent av den svenska kronan gentemot euron medföra en effekt om cirka +/- 3 MSEK på rörelseresultatet. På balansdagen hade koncernen rörelseskulder på netto 0 MEUR och finansiella skulder på 43 MEUR.

Omräkningsexponering

Nettotillgångarna fördelas per balansdagen på följande valutor:

Amount SEK M
Belopp MSEK
SEK SEK 486 53%
EUR EUR 443 48%
Others Övriga -7 -1%
Total Summa 922 100%

Vid omräkning av de utländska koncernbolagens nettotillgångar till svenska kronor uppstår en omräkningsdifferens vid valutakursförändringar, vilken påverkar koncernens egna kapital. Moderbolaget BE Group AB har fram till och med augusti 2019 upptagit lån i euro för att reducera omräkningsexponeringen från den finska och estniska verksamheten. I koncernredovisningen tillämpades fram tills dess säkringsredovisning enligt principerna för säkring av nettoinvestering i utländsk valuta.

I samband med refinansieringen under 2019 avslutades säkringen. I koncernredovisningen tillämpades säkringsredovisning enligt principerna för säkring av nettoinvestering i utländsk valuta fram till augusti 2019. De saldon som återstår i den reserv som härrör från säkring av valutaomräkningsreserven från säkringsförhållanden där säkringsredovisning inte längre tillämpas uppgår till -61 MSEK. I moderbolaget har säkringsredovisning inte tillämpats.

För hantering av säkringsredovisning för nettoinvesteringar se vidare under Redovisningsprinciper.

Nettoinvestering i utlandsverksamhet 2019 2018
Redovisat belopp (banklån) 441
Redovisat belopp i EUR 43
Säkringskvot 1:1
Förändring i lånets redovisade värde pga förändringar i valutakurs sedan 1 januari 18
Förändring i värde av den säkrade posten för att avgöra effektivitet 18

Koncernens resultat påverkas av vilka valutakurser som används vid omräkningen av utländska enheters resultat. Baserat på 2019 års förhållanden bedöms en förstärkning med 5 procent av den svenska kronan gentemot euron medföra en effekt om cirka -1 MSEK på rörelseresultatet vid omräkning av utländska enheters resultat.

Ränterisk

Ränterisken är hänförlig till förändringar i marknadsräntor och deras påverkan på koncernens låneportfölj. Koncernens räntebärande skulder löper huvudsakligen med rörlig ränta eller med kort räntebindningstid.

I enlighet med finanspolicyn arbetar man inom BE Group för att minimera effekten på koncernens resultat före skatt föranledd av marknadsräntornas rörelse. Koncernens mål är att den genomsnittliga räntebindningstiden skall vara mellan en till tolv månader. Under året har räntebindningstiden hållits kort och uppgick per balansdagen till cirka en månad (tre).

Vid utgången av året uppgick den totala räntebärande låneskulden exkl. IFRS 16 till 542 MSEK (548). De räntebärande tillgångarna i form av kassa/bank uppgick till 168 MSEK (108).

Koncernens finansnetto påverkas, vid en ränteförändring om en procent, med cirka +/- 5 MSEK och koncernens egna kapital med cirka +/-4 MSEK. Känslighetsanalysen har gjorts baserat på aktuell räntebärande skuld vid periodens slut.

I tabellen nedan framgår koncernens utestående räntebärande skulder per den 31 december 2018 och 2019.

Lånevillkor, effektiv ränta, förfallostruktur/räntebindning och verkligt värde

1) Moderbolaget har förutom de externa räntebärande skulderna koncerninterna skulder uppgående till 4 MEUR (4) och 17 MSEK. Redovisat värde uppgår till 59 MSEK (41). Skulderna förfaller 2020-12-31 och löper med räntor baserade på 3 månaders EURIBOR. Per balansdagen finns ingen upplupen ränta. Utöver dessa skulder har moderbolaget också räntebärande skulder som är relaterade till den koncerninterna cashpoolen och som per balansdagen uppgår till 49 MSEK (29). Räntan i cashpoolen är baserad på STIBOR T/N.

Redovisade belopp för räntebärande skulder utgör en god uppskattning av dess verkliga värde.

Refinansieringsrisk (likviditetsrisk)

BE Group är nettolåntagare och en refinansieringsrisk uppkommer i samband med förlängning av befintliga lån och upptagande av nya lån. Tillgången på extern finansiering, som påverkas av faktorer som till exempel den allmänna utvecklingen på kapital- och kreditmarknader samt låntagarens kreditvärdighet och kreditkapacitet, kan begränsas och det kan finnas oförutsedda händelser och kostnader förknippade med detta. Enligt finanspolicyn ska upplåningsstrategin inriktas på att säkerställa koncernens upplåningsbehov både vad avser det långsiktiga finansieringsbehovet och dagliga betalningsåtaganden. BE Group arbetar för att skapa en tillfredställande betalningsberedskap genom outnyttjade kreditfaciliteter samt aktiv styrning av rörelsekapitalet som är den väsentligaste posten som påverkar koncernens likviditetsutrymme.

Löptidsanalys finansiella skulder

Financial liabilities
2019 2018
Finansiella skulder
2019 2018
Maturity within 90 Days Förfaller inom 90 dagar 410 513
Maturity within 91–180 Days Förfaller inom 91-180 dagar 7 4
Maturity within 181–365 Days Förfaller inom 181-365 dagar 24 8
Maturity within 1–5 years Förfaller inom 1-5 år 560 543
Maturity later than 5 years Förfaller efter 5 år 0 0
Total Total 1 001 1 068
För finansiella skulder återges i tabellen ovan en löptidsanalys som utvisar odiskonterade framtida kassaflöden. BE Group har en checkräkningskredit om 150 MSEK, varav 0 MSEK utnyttjades per 31 december 2019, se not 27. Av de finansiella skulder som förfaller till betalning inom 1-5 år härrör sig största delen till moderbolagets kreditfacilitet med förfall 2022.

Finansieringsavtal

Nuvarande finansieringsavtal med Skandinaviska Enskilda Banken tecknades 2019 och har en löptid på 3 år med option om ytterligare 1+1 års förlängning.

De nyckeltal som mäts är nettoskuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad. Kovenanterna mäts kvartalsvis och räntetäckningsgraden baseras på utvecklingen under den senaste 12 månadersperioden. På balansdagen hade koncernen outnyttjade kreditfaciliteter om 236 MSEK (inklusive checkräkningskredit).

Kreditrisk

BE Group tillämpar en affärsmässig bedömning vid ingående av nya och förlängning av befintliga affärsrelationer.

Risken för att betalning inte erhålls för kundfordringar utgör en kundkreditrisk. För att begränsa denna risk använder sig BE Group av kreditpolicys som begränsar utestående belopp och kredittid för olika kunder. Inom affärsområdena Sverige och Finland bidrar korta kredittider och frånvaron av riskkoncentrationer mot enskilda kunder och specifika branscher till att kreditrisken minskas.

Riskspridningen i kundstocken är tillfredsställande då ingen enskild kund svarade för mer än 5 procent (5) av försäljningen 2019. De tio största kunderna svarade tillsammans för cirka 13 procent (13) av omsättningen.

Kreditexponering uppstår vid placering av likvida medel, men även i samband med handel av derivatinstrument. Risken för att en motpart inte fullgör sin förpliktelse begränsas genom val av kreditvärdiga motparter samt begränsning av engagemang per motpart.

Koncernens kreditexponering uppgår i allt väsentligt till det bokförda värdet för respektive klass av finansiella instrument.

Avsättning kundfordringar 2019

För att beräkna förväntade kreditförluster har kundfordringar grupperats baserat på kreditriskkaraktäristika och antal dagars dröjsmål. De förväntade kreditförlustnivåerna baserar sig på kundernas förlusthistorik. Historiska förluster justeras sedan för att ta hänsyn till nuvarande och framåtblickande information om makroekonomiska faktorer som kan påverka kundernas möjligheter att betala fordran. Den historiska förlustnivån justeras baserat på förväntade förändringar i dessa faktorer. Kundfordringar skrivs bort när det inte finns någon rimlig förväntan om återbetalning. Indikatorer på att det inte finns någon rimlig förväntan om återbetalning inkluderar bland annat att gäldenären misslyckas med återbetalningsplanen eller att kontraktuella betalningar är mer än 90 dagar försenade. Kreditförluster på kundfordringar redovisas som kreditförluster – netto inom rörelseresultatet. Återvinningar av belopp som tidigare skrivits bort redovisas mot samma rad i resultaträkningen.

    Not overdue Overdues
1-30 days
Overdues
31-90 days
Overdues more
then 90 days
Total
    Ej förfallna Förfallet
1-30 dagar
Förfallet
31-90 dagar
Förfallet mer
än 90 dagar
Summa
Koncern 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Kundfordringar – brutto 336 397 43 67 7 6 1 13 387 483
Förlustreserv 0 -1 0 -1 -2 0 -1 -12 -3 -13
Förväntad förlustnivå % 0% 0% 0% 1% 29% 2% 100% 89% 1% 3%
2019 2018
Provision at January 1 Avsättning vid årets början 13 19
Increase of loss reserve, change accounted for in income statement Ökning av förlustreserven, förändring redovisad i resultaträkningen 1 2
Reversals of reserves Återföring av reserv -2 -3
Realized losses Konstaterade förluster -1 -6
Exchange rate differences Valutakursdifferenser 0 1
Divested/liquidated operations Avyttrad/likviderad verksamhet -8
Provision at December 31 Avsättning vid årets slut 3 13

Nedskrivningar

Koncernen har två typer av finansiella tillgångar som är inom tillämpningsområdet för modellen för förväntade kreditförluster:
– Kundfordringar hänförliga till försäljning av varor
– Likvida medel

Likvida medel är inom tillämpningsområdet för nedskrivningar enligt IFRS 9, den nedskrivning som skulle komma ifråga har dock bedömts vara immateriell. Se ovan för information om förväntade kreditförluster avseende kundfordringar.

Värdering av finansiella tillgångar och skulder

Verkligt värde överensstämmer i allt väsentligt med redovisat värde i balansräkningen avseende finansiella tillgångar och skulder. De sammanlagda redovisade värdena och verkligt värde per klass framgår av tabellen nedan:

Grupp Värderingskategori
A Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via periodens resultat
B Upplupet anskaffningsvärde
C Finansiella tillgångar som kan säljas
D Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Carrying value according to balance sheet Of which, financial instruments covered by disclosure requirements in IFRS 7 Group Total carrying value Fair value
2019 A B C D
Assets
Redovisat värde enligt balansräkning Varav finansiella instrument som omfattas av upplysningskraven i IFRS 7 Grupp Summa redovisat värde Verkligt värde
2019 A B C D  
  Tillgångar  
Other securities held as non-current assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 0 0 E/T
Non-current receivables Långfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 387 387 387 387 387
Other receivables Övriga fordringar 33 27 27 27 27
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 7 7 7 7
Cash and equivalents Kassa och bank 168 168 168 168 168
Liabilities Skulder
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 536 536 536 536 536
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 6 6 6 6 6
Accounts payable Leverantörsskulder 398 398 398 398 398
Other liabilities Övriga skulder 66 0 0 0 0
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 73 25 25 25 25
Carrying value according to balance sheet Of which, financial instruments covered by disclosure requirements in IFRS 7 Group Total carrying value Fair value
2018 A B C D
Assets
Redovisat värde enligt balansräkning Varav finansiella instrument som omfattas av upplysningskraven i IFRS 7 Grupp Summa redovisat värde Verkligt värde
2018 A B C D  
  Tillgångar  
Other securities held as non-current assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 0 0 E/T
Non-current receivables Långfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 470 470 470 470 470
Other receivables Övriga fordringar 23 18 18 18 18
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 14 14 14 14
Cash and equivalents Kassa och bank 108 108 108 108 108
Liabilities Skulder
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 543 543 543 543 543
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 5 5 5 5 5
Accounts payable Leverantörsskulder 468 468 468 468 468
Other liabilities Övriga skulder 68 5 5 5 5
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 76 32 32 32 32

Värdering av de finansiella tillgångarnas och skuldernas verkliga värden har utförts enligt nivå 2, förutom Likvida medel som är värderade enligt nivå 1. Koncernen äger dessutom aktier/andelar i onoterade bolag, vilka ingår i värderingskategorin ”Finansiella tillgångar värderad till verkligt värde via periodens resultat”.

Risk management och försäkring

Ansvaret för risk management BE Group åligger koncernens gemensamma finansfunktion. Arbetet har som målsättning att minimera den totala kostnaden för koncernens skaderisker. Detta sker dels genom att kontinuerligt utveckla det skadeförebyggande och skadebegränsande arbetet i verksamheterna, dels genom en koncerngemensam försäkringslösning.