Not 32 – Investeringsåtaganden

Väsentliga investeringsåtaganden inom koncernen avser produktionsinvesteringar i Norrköping uppgående till totalt cirka 60 MSEK. Av den totala investeringen avser cirka 34 MSEK investering i produktionsutrustning som delvis finansieras via leasing. Investeringen kommer att slutföras under första halvåret 2020 och kommer tydligt stärka koncernens konkurrenskraft. För ytterligare information om leasingåtaganden se not 15.

Koncernen har inga övriga huvudsakliga pågående investeringar eller framtida investeringar som styrelsen gjort klara åtaganden om.