Not 33 – Viktiga uppskattningar och bedömningar

Vissa antaganden om framtiden och vissa uppskattningar och bedömningar per balansdagen har särskild betydelse för värderingen av tillgångarna och skulderna i balansräkningen. Företagsledningen bedömer att inga av de tillgångs- och skuldbelopp som redovisas är förknippade med en risk att behöva justeras i väsentlig grad under det nästkommande året.

Nedskrivning av goodwill

Värdet på redovisad goodwill prövas minst en gång per år avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Prövningen kräver en bedömning av nyttjandevärdet på den kassagenererande enhet, eller grupper av kassagenererande enheter, till vilken goodwillvärdet är hänförligt. Detta kräver i sin tur att de förväntade framtida kassaflödena från de kassagenererande enheterna uppskattas samt en relevant diskonteringsränta fastställs för beräkning av kassaflödenas nuvärde.

För en beskrivning av hur nedskrivningsprövningarna har genomförts och vilka antaganden som har gjorts hänvisas till not 12.

Bedömning av leasingperioden

BE Group fastställer leasingperioden som den icke uppsägningsbara leasingperioden, tillsammans med både perioder som omfattas av en möjlighet att förlänga leasingavtalet om koncernen är rimligt säker på att utnyttja det alternativet och perioder som omfattas av en möjlighet att säga upp leasingavtalet om koncernen är rimligt säker på att inte utnyttja det alternativet.

BE Group har leasingavtal som innehåller förlängningsoptioner och/eller uppsägningsoptioner. Koncernen gör bedömningar huruvida den med rimlig säkerhet kommer att nyttja förlängnings-/uppsägningsoptioner eller inte. Detta innebär att koncernen överväger alla relevanta faktorer som skapar incitament för koncernen att nyttja en förlängnings-/ uppsägningsoption.

Koncernen gör en ny bedömning av leasingperioden om en betydelsefull händelse inträffar eller om omständigheter, som är inom koncernens kontroll, på ett betydande sätt påverkar dess förmåga att nyttja eller inte nyttja en förlängs-/uppsägningsoption (t.ex. vid väsentliga anpassningar av en leasad tillgång).

För mer information om koncernens leasingavtal hänvisas till not 15.

Varulager

Anskaffningsvärdet på varulagret prövas vid varje bokslutstillfälle mot uppskattade och bedömda försäljningspriser. Företagsledningen bedömer att erforderliga nedskrivningar av anskaffningsvärdet har gjorts baserat på aktuell information och riskbedömning vid bokslutets upprättande.

Bedömning av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Bedömningar görs för att bestämma både aktuella och uppskjutna skattefordringar och skatteskulder, särskilt vad avser uppskjutna skattefordringar. Härvid bedöms sannolikheten för att de uppskjutna skattefordringarna kommer att utnyttjas för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster. Det verkliga värdet på dessa framtida beskattningsbara vinster kan avvika vad avser framtida affärsklimat och intjäningsförmåga eller förändrade skatteregler.