Not 34 – Händelser efter balansdagen

I dagsläget råder det betydande osäkerhet i världen gällande vilka konsekvenser spridningen av Covid-19 (coronaviruset) kommer att resultera i och det innebär en risk för i stort sett alla företag i hela världen.

Styrelsen för BE Group beslutade den 16 mars 2020 att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,75 kr per aktie, totalt ca 23 MSEK. Styrelsens beslut fattades mot bakgrund av rådande omvärldsklimat med osäkerheten kring de eventuellt kommande ekonomiska effekterna av spridningen av Covid-19 (coronaviruset).

BE Group inleder en process för att centralisera lagerhållning och produktion i Sverige till anläggningen i Norrköping. I samband med detta är avsikten att stänga lagret i Malmö, vilket berör ca 15 medarbetare. Engångskostnaden bedöms uppgå till ca 35 MSEK och belastar första kvartalet 2020. Centraliseringen innebär även kostnadsbesparingar på ca 15 MSEK per år.

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.