Not 4 – Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Group Koncern 2019 2018
PwC PwC
Audit assignments Revisionsuppdrag 2 2
Audit activities in addition to the audit assignment Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Consultation on taxation Skatterådgivning 0 0
Other services Övriga tjänster 0 0
Total fees and compensation for expenses Totalt arvode och kostnadsersättning 2 2
Parent Company Moderbolag 2019 2018
PwC PwC
Audit assignments Revisionsuppdrag 1 1
Audit activities in addition to the audit assignment Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Consultation on taxation Skatterådgivning
Other services Övriga tjänster 0 0
Total fees and compensation for expenses Totalt arvode och kostnadsersättning 1 1

Det totala arvodet till PwC och dess internationella nätverk uppgår till 2 MSEK (2) för räkenskapsåret 2019. Arvodet till revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB uppgår till 1 MSEK (1).