Not 6 – Övriga rörelseintäkter

Group Koncern 2019 2018
Net movements in exchange rates on receivables/liabilities of an operating nature Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 1
Capital gains on sales of fixed assets Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0 1
Rental income Hyresintäkter 3
Other Övrigt 0
Total Totalt 1 4
Parent Company Moderbolag 2019 2018
Net movements in exchange rates on receivables/liabilities of an operating nature Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 0
Other Övrigt 0
Total Totalt 0