Not 7 – Övriga rörelsekostnader

Group Koncern 2019 2018
Net movements in exchange rates on receivables/liabilities of an operating nature Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 3
Restructuring expenses 1) Omstruktureringskostnader 1) 12
Other Övrigt 4 3
Total Totalt 4 18
Parent Company Moderbolag 2019 2018
Net movements in exchange rates on receivables/liabilities of an operating nature Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 0
Restructuring expenses Omstruktureringskostnader
Total Totalt 0
1) Resultatet belastades under 2018 med jämförelsestörande poster på totalt -12 MSEK, varav -16 MSEK var hänförliga till avvecklingen av verksamheten i Tjeckien och 4 MSEK avsåg återföring av del av avsättning avseende underhållsbehov för lagerbyggnad i Malmö.