Not 8 – Finansiella intäkter

Group Koncern 2019 2018
Interest income from credit institutions Ränteintäkter, kreditinstitut 0 0
Other interest income Ränteintäkter, övriga 2 0
Net movements in exchange rates Netto valutakursförändringar 8
Other Övrigt 1 3
Total Totalt 11 3
Parent Company Moderbolag 2019 2018
Interest income, Group companies Ränteintäkter, koncernbolag 17 18
Other interest income Ränteintäkter, övriga
Total Totalt 17 18
Samtliga ränteintäkter är hänförliga till finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde.