ÅRSberättelse 2020

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN

BE Groups årsredovisning 2020 är uppdelad i två dokument. Första delen är en årsberättelse där ni bland annat kan läsa om erbjudandet, strategin, styrelsen och koncernledningen samt artiklar om till exempel miljöarbetet i Sverige och säkerhetsarbetet i Finland. Andra delen är den formella årsredovisningen med bland annat förvaltningsberättelsen, hållbarhetsrapporten, de finansiella rapporterna och bolagsstyrningsrapporten. Ni hittar den formella årsredovisningen under respektive flik på denna webbsida och årsberättelsen som pdf genom att klicka på läs mer nedan.

Läs mer

VD har ordet

ETT UTMANADE ÅR

När jag summerar mitt första hela år som VD för BE Group tycker jag att vi lyckats ganska bra. Efter en svag avslutning på 2019 började det nya året 2020 lite ljusare och det fanns en positiv framtidstro. Så kom Covid-19, och omvärldens reaktioner på den snabba spridningen ställde allt på ända.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

BE Group AB (publ) är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader.

Läs mer

Hållbarhet

ETT ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Grunden för BE Groups hållbarhetsarbete är ett ansvarsfullt företagande. Det innebär att koncernen ska arbeta systematiskt och målinriktat för att begränsa företagets påverkan på miljön samt klimatet och samtidigt sträva efter att vara en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör.

FÖRETAGSKULTUREN

BE Group strävar efter att skapa och vara en eftertraktad arbetsplats där alla behandlas lika med respekt och värdighet och som uppmuntrar en kultur med lika möjligheter och mångfald. Koncernen strävar efter att skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö och alla arbetsplatser inom BE Group ska vara säkra och trivsamma. Medarbetarna är vår mest värdefulla tillgång och en förutsättning för att bolaget ska prestera väl.

MILJÖN

BE Group arbetar aktivt med miljöfrågor som en integrerad del av verksamheten och grunden i miljöarbetet är en koncernövergripande miljöpolicy. Enheterna arbetar lokalt med de miljöfrågor som är kopplade till verksamheterna och fokus ligger på att kontinuerligt förbättra de egna anläggningarna gällande energiförbrukning, utsläpp och avfallshantering.

VERKSAMHETEN

BE Group strävar efter att vara en pålitlig partner för sina affärspartners, leverantörer och kunder och uppmuntrar till transparens och öppenhet. BE Group ska vara en pålitlig, långsiktig och ansvarstagande samhällsmedborgare som agerar utifrån gällande lagar och regler och som på ett transparent sätt balanserar aktieägarintresset med samhällsintresset.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

styrningen av be group

BE Group AB (publ) är svenskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om hur styrningen av BE Group, om styrelsen och dess arbete samt de olika utskotten.

En presentation av medlemmarna i styrelsen finns på www.begroup.com.

Läs mer

Året i korthet

NYCKELTAL OCH VIKTIGA HÄNDELSER

Här får du en snabb överblick över händelser under året samt relevanta nyckeltal.

Läs mer

Aktien

BE GROUPS AKTIE

BE Group är noterat på Nasdaq Stockholm sedan slutet av 2006. Bolaget har kortnamn BEGR.

Läs mer

Kontakt

HÄR FINNS VI

Hitta kontaktuppgifter och adresser till våra dotterbolag i Sverige, Finland, Polen och Baltikum.

Läs mer