Consolidated Balance Sheet

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2020 2019
ASSETS TILLGÅNGAR
Non-current assets Anläggningstillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill Goodwill 12 12 557 566
Other intangible assets Övriga immateriella tillgångar 13 13 5 7
562 573
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 14 14 89 89
89 89
Right of use assets Nyttjanderättstillgångar 15 15 541 540
541 540
Participations in joint ventures Andelar i joint venture 17 17 117 110
117 110
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar
Other securities held as non-current assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 18 0 0
Non-current receivables Långfristiga fordringar 0 0
0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 25 25 24 21
24 21
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1,333 1,333
Current assets Omsättningstillgångar
Inventories Varulager
Goods for resale Handelsvaror 20 20 501 642
501 642
Current receivables Kortfristiga fordringar
Accounts receivable Kundfordringar 376 387
Tax receivables Skattefordringar 6 6
Other receivables Övriga fordringar 14 33
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 21 22 18
418 444
Cash and equivalents Likvida medel
Cash and equivalents Kassa och bank 166 168
166 168
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1,085 1,254
TOTAL ASSETS SUMMA TILLGÅNGAR 2,418 2,587
Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2020 2019
EQUITY AND LIABILITIES EGET KAPITAL OCH SKULDER
Equity Eget kapital 22 22
Share capital Aktiekapital 260 260
Other capital contributions Övrigt tillskjutet kapital 251 251
Translation reserve Omräkningsreserv 23 44
Retained earnings including result for the year Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 371 367
Equity attributable to Parent Company shareholders Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 905 922
Non-current liabilities Långfristiga skulder
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 26, 31 26, 31 321 536
Non-current leasing liabilities Långfristiga leasingskulder 15 15 457 449
Provisions Avsättningar 23 23 0 0
Deferred tax liabilities Uppskjuten skatteskuld 25 25 42 44
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 820 1,029
Current liabilities Kortfristiga skulder
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 26, 27, 31 26, 27, 31 1 6
Current leasing liabilities Kortfristiga leasingskulder 1527 15, 27 84 92
Accounts payable Leverantörsskulder 414 398
Tax liabilities Skatteskulder 0 0
Other liabilities Övriga skulder 93 66
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 28 69 73
Provisions Avsättningar 23 23 32 1
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 693 636
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2,418 2,587