Consolidated Cash Flow Statement

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2020 2019
Operating activities Den löpande verksamheten
Operating result Rörelseresultat 39 88
Adjustment for non-cash items Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 29 29 134 106
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -21 -23
Income tax paid/received Betald/erhållen skatt -10 -2
Cash flow from operating activities before changes in working capital Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 142 169
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Increase (-)/decrease (+) in inventories Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 135 16
Increase (-)/decrease (+) in operating receivables Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 15 94
Increase (+)/decrease (-) in operating liabilities Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 49 -79
Cash flow from operating activities Kassaflöde från den löpande verksamheten 341 200
Investing activities Investeringsverksamheten
Acquisitions of intangible assets Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 13 13 0 0
Acquisitions of tangible assets Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14 14 -21 -25
Divestments of tangible assets Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 1
Other cash flow from investing activities Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten 0 -13
Cash flow from investing activities Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 -37
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar 320 163
Financing activities Finansieringsverksamheten
Dividend Utdelning -23
Loans raised Upptagna lån 309 552
Amortization of loan liabilities Amortering av låneskulder -538 -555
Amortization of leasing liabilities acc. to IFRS 16 Amortering av leasingskulder enl. IFRS 16 15 15 -89 -78
Cash flow from financing activities Kassaflöde från finansieringsverksamheten -318 -104
Cash flow for the year Årets kassaflöde 2 59
Cash and equivalents at January 1 Likvida medel vid årets början 168 108
Translation differences in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel -4 1
Cash and equivalents at December 31 Likvida medel vid årets slut 166 168