Balance Sheet – Parent Company

Amounts in SEK M Belopp MSEK Note Not 2020 2019
ASSETS TILLGÅNGAR
Non-current assets Anläggningstillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar
Capitalized expenditure for development work and similar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 13 13 1 1
1 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar
Equipment, tools, fixtures and fittings Inventarier, verktyg och installationer 14 14 2 0
2 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar
Participations in Group companies Andelar i koncernbolag 16 16 868 868
Interest-bearing receivables from Group companies Räntebärande långfristiga fordringar hos koncernbolag 19 19 23 28
891 896
Deferred tax receivable Uppskjuten skattefordran 25 25 15 18
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 909 915
Current assets Omsättningstillgångar
Current receivables Kortfristiga fordringar
Current interest-bearing receivables from Group companies Räntebärande kortfristiga fordringar hos koncernbolag 19 19 79 194
Receivables from Group companies Fordringar hos koncernbolag 19 50
Tax receivables Skattefordringar 1 3
Other receivables Övriga fordringar 4 4
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 21 5 1
108 252
Cash and equivalents Kassa och bank 152 145
152 145
Total current assets Summa omsättningstillgångar 260 397
TOTAL ASSETS SUMMA TILLGÅNGAR 1,169 1,312
Amounts in SEK M Belopp MSEK Note Not 2020 2019
EQUITY AND LIABILITIES EGET KAPITAL OCH SKULDER
Equity Eget kapital 22 22
Restricted equity Bundet eget kapital
Share capital Aktiekapital 260 260
Statutory reserve Reservfond 31 31
291 291
Non-restricted equity Fritt eget kapital
Share premium reserve Överkursfond 240 240
Profit brought forward Balanserad vinst 111 73
Profit/loss for the year Årets resultat 73 38
424 351
Total equity Summa eget kapital 715 642
Non-current liabilities Långfristiga skulder
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 26, 31 26, 31 536
Non-current interest-bearing liabilities to Group companies Långfristiga räntebärande skulder till koncernbolag 305
Provisions Avsättningar 0 0
305 536
Current liabilities Kortfristiga skulder
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 31 31
Current interest-bearing liabilities to Group companies Kortfristiga räntebärande skulder till koncernbolag 132 108
Accounts payable Leverantörsskulder 8 1
Liabilities to Group companies Skulder till koncernbolag 3 16
Other liabilities Övriga skulder 2
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 28 6 7
149 134
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1,169 1,312