Cash Flow Statement – Parent Company

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2020 2019
Operating activities Den löpande verksamheten
Operating result Rörelseresultat 53 44
Adjustment for non-cash items Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 29 29 -39 1
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster 1 -2
Income tax paid/received Betald/erhållen skatt
Cash flow from operating activities
before changes in working capital
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 15 43
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Increase (-)/decrease (+) in operating receivables Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -2 -1
Increase (+)/decrease (-) in operating liabilities Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 6 -5
Cash flow from operating activities Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 37
Investing activities Investeringsverksamheten
Acquisitions of tangible assets Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2
Lending to subsidiaries Utlåning till dotterbolag 479 28
Dividend from subsidiaries Erhållen utdelning från dotterbolag 21 16
Dividend to shareholders Utdelning till aktieägare -23
Cash flow from investing activities Kassaflöde från investeringsverksamheten 498 21
Financing activities Finansieringsverksamheten
Net change in borrowing/lending in cash pool Nettoförändring av in-/utlåning cashpool 28 19
Loans raised Upptagna lån 552
Amortization of loan liabilities Amortering av låneskulder -538 -555
Cash flow from financing activities Kassaflöde från finansieringsverksamheten -510 16
Cash flow for the year Årets kassaflöde 7 74
Cash and equivalents at January 1 Likvida medel vid årets början 145 71
Cash and equivalents at December 31 Likvida medel vid årets slut 152 145