Note 13 – Other intangible assets

Other intangible assets Customer relations Software and licenses Total
Övriga immateriella anläggningstillgångar Kund-
relationer
Mjukvara och licenser Totalt
Group Koncern 2020 2019 2020 2019 2020  2019 2020  2019
Accumulated cost Ackumulerade anskaffningsvärden
At January 1 Vid årets början 4 4 1 34 148 148 153 186
Acquisitions Nyanskaffningar 0 0 1 0 1
Disposals and scrappings Avyttringar och utrangeringar 0 -2 -4 -6
Reclassification Omklassificering 2 2
Divested/liquidated operations Avyttrad/likviderad verksamhet -32 -32
Exchange differences for the year Årets valutakursdifferenser 0 0 1 -1 1 -1 2
Total accumulated closing balance Summa ackumulerade anskaffningsvärden 4 4 1 1 147 148 152 153
Accumulated scheduled depreciation Ackumulerade avskrivningar enligt plan
At January 1 Vid årets början -2 -2 -1 -26 -143 -144 -146 -172
Disposals and scrappings Avyttringar och utrangeringar 0 0 4 0 4
Reclassification Omklassificering
Divested/liquidated operations Avyttrad/likviderad verksamhet 26 26
Scheduled amortization for the year Årets avskrivning enligt plan -1 0 -2 -2 -3 -2
Exchange differences for the year Årets valutakursdifferenser 0 0 -1 2 -1 2 -2
Total accumulated depreciation Summa ackumulerade avskrivningar -3 -2 -1 -1 -143 -143 -147 -146
Accumulated impairment Ackumulerade nedskrivningar
At January 1 Vid årets början -8 -8
Divested/liquidated operations Avyttrad/likviderad verksamhet 8 8
Impairment losses for the year Årets nedskrivningar
Total accumulated impairment Summa ackumulerade nedskrivningar
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 1 2 4 5 5 7
Amortization for the year is reported on the following lines in the income statement Årets avskrivningar redovisas på följande
rader i resultaträkningen
Selling expenses Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrative expenses Administrationskostnader -1 0 -2 -2 -3 -2
Total Summa -1 0 -2 -2 -3 -2
Parent Company Moderbolag 2020 2019 2020 2019 2020  2019 2020  2019
Accumulated cost Ackumulerade anskaffningsvärden
At January 1 Vid årets början 109 108 109 108
Acquisitions Nyanskaffningar
Reclassification Omklassificeringar 1 1
Total accumulated closing balance Summa ackumulerade anskaffningsvärden 109 109 109 109
Accumulated scheduled depreciation Ackumulerade avskrivningar enligt plan
At January 1 Vid årets början -108 -107 -108 -107
Scheduled amortization for the year Årets avskrivning enligt plan 0 -1 0 -1
Total accumulated depreciation Summa ackumulerade avskrivningar -108 -108 -108 -108
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 1 1 1 1
Amortization for the year is reported on the following lines in the income statement Årets avskrivningar redovisas på följande rader i resultaträkningen
Administrative expenses Administrationskostnader 0 -1 0 -1
Total Summa 0 -1 0 -1