Note 14 – Tangible assets

Buildings and land Plant and machinery Equipment, tools, fixtures and fittings New constructioning progress and advance payments for tangible assets Total
Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggnings-tillgångar Totalt
Koncern 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 19 19 522 537 132 162 14 4 687 722
Nyanskaffningar 2 9 1 1 18 15 21 25
Avyttringar och utrangeringar -34 -10 -10 -33 -44 -43
Omklassificeringar 11 18 -19 0 1 -29 -5 0 -23
Årets valutakursdifferenser 0 0 -16 5 -1 1 -17 6
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 30 19 492 522 122 132 3 14 647 687
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -18 -17 -454 -440 -123 -149 -595 -606
Avyttringar och utrangeringar 34 9 10 30 44 39
Omklassificeringar 4 3 4 3
Årets avskrivning enligt plan -1 -1 -19 -23 -3 -3 -23 -27
Årets valutakursdifferenser 0 13 -3 1 -1 14 -4
Summa ackumulerade avskrivningar -19 -18 -422 -454 -115 -123 -556 -595
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -2 -2 -1 -3 -3 -5
Årets avyttringar och utrangeringar 0 2 2
Årets nedskrivningar
Årets valutakursdifferenser 1 0 0 0 1
Summa ackumulerade nedskrivningar -1 -2 -1 -1 -2 -3
Redovisat värde vid periodens slut 11 1 69 66 6 8 3 14 89 89