Note 20 – Inventories

Group Koncern 2020 2019
Inventories Varulager
Finished goods Handelsvaror 265 321
Raw materials Råvaror 220 307
Work in progress Produkter i arbete 16 14
Other Övrigt
Total Summa 501 642
Group Koncern 2020 2019
Obsolescence reserve, inventories Inkuransreserv varulager
Carrying amount at January 1 Bokfört värde vid årets början -15 -21
Divested/liquidated operations Avyttrad/likviderad verksamhet 10
Translation difference Omräkningsdifferens 0 0
Change for the year Årets förändring 6 -4
Total obsolescence reserve, inventory Summa inkuransreserv varulager -9 -15