Note 23 – Provisions

Group Koncern 2020 2019
Restructuring costs Omstruktureringskostnader 32
Other Övrigt 1
Total Summa 32 1
Of which: Varav:
Non-current Långfristigt 0 0
Current Kortfristigt 32 1
Total Summa 32 1
2020 Restructuring costs Other
2020 Omstruktureringskostnader Övrigt
Carrying amount at January 1 Bokfört värde vid årets början 1
New provisions 1) Nya avsättningar 1) 40
Amount used during the period Belopp som tagits i anspråk under perioden -8 -1
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 32
Expected date of outflow of resources: Förväntad tidpunkt för utflöde av resurser:
2021 2021 32
2022–2025 2022-2025
Total Summa 32
1) Restructuring costs related to centralization of warehouse and production operations in Sweden and the Baltics.

Parent Company

The Parent Company currently holds no provisions (0).