Not 25 – Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

2020
Group Deferred tax assets Deferred tax
liabilities
Net
2020
Koncern Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Intangible assets Immateriella tillgångar -20 -20
Buildings and land Byggnader och mark 0 0
Machinery and equipment Maskiner och inventarier -1 -1
Inventory Lager 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 1 1
Other provisions Övriga avsättningar 6 6
Loss carryforwards Underskottsavdrag 16 16
Other 1) Övrigt 1) 1 -21 -20
24 -42 -18
Offset Kvittning 0 0 0
Net deferred tax liability Netto uppskjuten skatteskuld 24 -42 -18
2019
Group Deferred tax assets Deferred tax
liabilities
Net
2019
Koncern Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Intangible assets Immateriella tillgångar -21 -21
Buildings and land Byggnader och mark 0 0
Machinery and equipment Maskiner och inventarier -1 -1
Inventory Lager 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 1 1
Other provisions Övriga avsättningar
Loss carryforwards Underskottsavdrag 19 19
Other 1) Övrigt 1) 1 -22 -21
21 -44 -23
Offset Kvittning 0 0
Net deferred tax liability Netto uppskjuten skatteskuld 21 -44 -23
1) Till största delen relaterad till en uppskjuten skatteskuld i Estland. I Estland betalas skatt först när utdelning sker till moderbolaget.
2020
Parent Company Deferred tax
assets
Deferred tax
liabilities
Net
2020
Moderbolag Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Loss carryforwards Underskottsavdrag 15 15
15 15
Offset Kvittning
Net deferred tax assets Netto uppskjuten skattefordran 15 15
2019
Parent Company Deferred tax
assets
Deferred tax
liabilities
Net
2019
Moderbolag Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Loss carryforwards Underskottsavdrag 18 18
18 18
Offset Kvittning
Net deferred tax assets Netto uppskjuten skattefordran 18 18

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Group
2020 Carrying amount at beginning of period Recognized in
profit or loss
Recognized
in equity
Carrying amount
at end of period
Koncern
2020 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital Redovisat värde vid periodens slut
Intangible assets Immateriella tillgångar -21 1 -20
Buildings and land Byggnader och mark 0 0 0
Machinery and equipment Maskiner och inventarier -1 0 -1
Inventory Lager 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 1 0 1
Other provisions Övriga avsättningar 0 6 6
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder
Loss carryforwards Underskottsavdrag 19 -3 16
Other Övrigt -21 1 -20
-23 4 1 -18
Group
2019 Carrying amount at beginning of period Recognized in
profit or loss
Recognized
in equity
Carrying amount
at end of period
Koncern
2019 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital Redovisat värde vid periodens slut
Intangible assets Immateriella tillgångar -21 0 -21
Buildings and land Byggnader och mark -2 2 0
Machinery and equipment Maskiner och inventarier -2 1 -1
Inventory Lager 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 1 0 1
Other provisions Övriga avsättningar 0 0
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder 2 -2
Loss carryforwards Underskottsavdrag 30 -11 19
Other Övrigt -19 -2 -21
-11 -12 0 -23

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Parent Company
2020 Carrying amount at beginning of period Recognized in profit or loss Recognized
in equity
Carrying amount
at end of period
Moderbolag
2020 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital Redovisat värde vid periodens slut
Loss carryforwards Underskottsavdrag 18 -3 15
18 -3 15
Parent Company
2019 Carrying amount at beginning of period Recognized in profit or loss Recognized
in equity
Carrying amount
at end of period
Moderbolag
2019 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital Redovisat värde vid periodens slut
Loss carryforwards Underskottsavdrag 27 -9 18
27 -9 18

Av koncernens aktiverade uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag finns det begränsningar i form av en tidsperiod om 5 år för fordringar om 1 MSEK (1). Dessa fordringar är relaterade till Polen.

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 2 MSEK (2), som är hänförliga till de utländska dotterbolagen. De ej redovisade beloppen motsvarar den del av underskottsavdragen som inte bedöms som sannolik att kunna utnyttjas mot överskott vid framtida beskattning.