Balance Sheet – Parent Company

Amounts in SEK M Belopp MSEK Note Not 2022 2021
ASSETS TILLGÅNGAR
Non-current assets Anläggningstillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar
Capitalized expenditure for development work and similar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 13 13 3 5
3 5
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar
Equipment, tools, fixtures and fittings Inventarier, verktyg och installationer 14 14 0 0
0 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar
Participations in Group companies Andelar i koncernbolag 16 16 856 868
Interest-bearing receivables from Group companies Räntebärande långfristiga fordringar hos koncernbolag 19 19 17 12
876 885
Deferred tax receivable Uppskjuten skattefordran 25 25
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 876 885
Current assets Omsättningstillgångar
Current receivables Kortfristiga fordringar
Current interest-bearing receivables from Group companies Räntebärande kortfristiga fordringar hos koncernbolag 19 19 231 172
Receivables from Group companies Fordringar hos koncernbolag 109 172
Tax receivables Skattefordringar 1 1
Other receivables Övriga fordringar 26 2
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 21 10 6
377 353
Cash and equivalents Kassa och bank 31 38
31 38
Total current assets Summa omsättningstillgångar 408 391
TOTAL ASSETS SUMMA TILLGÅNGAR 1,284 1,276
Amounts in SEK M Belopp MSEK Note Not 2022 2021
EQUITY AND LIABILITIES EGET KAPITAL OCH SKULDER
Equity Eget kapital 22 22
Restricted equity Bundet eget kapital
Share capital Aktiekapital 260 260
Statutory reserve Reservfond 31 31
291 291
Non-restricted equity Fritt eget kapital
Share premium reserve Överkursfond 240 240
Profit brought forward Balanserad vinst 272 184
Profit/loss for the year Årets resultat 360 244
872 668
Total equity Summa eget kapital 1,163 959
Non-current liabilities Långfristiga skulder
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 26, 31 26, 31
Non-current interest-bearing liabilities to Group companies Långfristiga räntebärande skulder till koncernbolag 31 31 39 226
39 226
Current liabilities Kortfristiga skulder
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 31 31
Current interest-bearing liabilities to Group companies Kortfristiga räntebärande skulder till koncernbolag 31 31 5 49
Accounts payable Leverantörsskulder 10 2
Liabilities to Group companies Skulder till koncernbolag 3 3
Tax liabilities Skatteskulder 49 22
Other liabilities Övriga skulder 6 4
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 28 9 11
82 91
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1,284 1,276