Cash Flow Statement – Parent Company

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2022 2021
Operating activities Den löpande verksamheten
Operating result Rörelseresultat 81 60
Adjustment for non-cash items Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 29 29 -11 1
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivningar 2 1
– of which, other items – varav övriga poster -13
Interest received Erhållen ränta 15
Interest paid Betald ränta -9 3
Income tax paid/received Betald/erhållen skatt -1 0
Cash flow from operating activities
before changes in working capital
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 75 64
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Increase (-)/decrease (+) in operating receivables Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -28 -144
Increase (+)/decrease (-) in operating liabilities Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 36 -21
Cash flow from operating activities Kassaflöde från den löpande verksamheten 83 -101
Investing activities Investeringsverksamheten
Divestments of subsidairies Avyttring av dotterbolag 17
Acquisitions of tangible assets Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3
Lending to subsidiaries Utlåning till dotterbolag -205 6
Dividend from subsidiaries Erhållen utdelning från dotterbolag 261 98
Cash flow from investing activities Kassaflöde från investeringsverksamheten 73 101
Financing activities Finansieringsverksamheten
Dividend to shareholders Utdelning till aktieägare -156
Net change in borrowing/lending in cash pool Nettoförändring av in-/utlåning cashpool -7 -114
Cash flow from financing activities Kassaflöde från finansieringsverksamheten -163 -114
Cash flow for the year Årets kassaflöde -7 -114
Cash and equivalents at January 1 Likvida medel vid årets början 38 152
Cash and equivalents at December 31 Likvida medel vid årets slut 31 38