Note 13 – Other intangible assets

Other intangible assets Customer relations Software and licenses Total
Övriga immateriella anläggningstillgångar Kundrelationer Mjukvara och licenser Totalt
Group Koncern 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022  2021
Accumulated cost Ackumulerade anskaffningsvärden
At January 1 Vid årets början 6 4 1 1 152 147 159 152
Acquisitions Nyanskaffningar 0 2 1 0 1 2
Disposals and scrappings Avyttringar och utrangeringar -1 0 -1 0
Reclassification Omklassificering 2 5 2 5
Divested/liquidated operations Avyttrad/likviderad verksamhet -1 -1
Exchange differences for the year Årets valutakursdifferenser 0 0 2 0 2 0
Total accumulated closing balance Summa ackumulerade anskaffningsvärden 8 6 1 1 153 152 162 159
Accumulated scheduled depreciation Ackumulerade avskrivningar enligt plan
At January 1 Vid årets början -4 -3 -1 -1 -145 -143 -150 -147
Disposals and scrappings Avyttringar och utrangeringar 1 0 1 0
Reclassification Omklassificering 1 1
Scheduled amortization for the year Årets avskrivning enligt plan -1 -1 -3 -1 -4 -2
Exchange differences for the year Årets valutakursdifferenser 0 -3 -1 -3 -1
Total accumulated depreciation Summa ackumulerade avskrivningar -5 -4 -1 -1 -149 -145 -155 -150
Accumulated impairment Ackumulerade nedskrivningar
At January 1 Vid årets början
Impairment losses for the year Årets nedskrivningar
Total accumulated impairment Summa ackumulerade nedskrivningar
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 3 2 4 7 7 9
Amortization for the year is reported on the following lines in the income statement Årets avskrivningar redovisas på följande
rader i resultaträkningen
Selling expenses Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrative expenses Administrationskostnader -1 -1 -3 -1 -4 -2
Total Summa -1 -1 -3 -1 -4 -2
Parent Company Moderbolag 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Accumulated cost Ackumulerade anskaffningsvärden
At January 1 Vid årets början 114 109 114 109
Reclassification Omklassificeringar -2 5 -2 5
Total accumulated closing balance Summa ackumulerade anskaffningsvärden 112 114 112 114
Accumulated scheduled depreciation Ackumulerade avskrivningar enligt plan
At January 1 Vid årets början -109 -108 -109 -108
Scheduled amortization for the year Årets avskrivning enligt plan 0 -1 0 -1
Total accumulated depreciation Summa ackumulerade avskrivningar -109 -109 -109 -109
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 3 5 3 5
Amortization for the year is reported on the following lines in the income statement Årets avskrivningar redovisas på följande rader i resultaträkningen
Administrative expenses Administrationskostnader 0 -1 0 -1
Total Summa 0 -1 0 -1