Note 25 – Deferred tax assets and tax liabilities

2022
Group Deferred tax assets Deferred tax
liabilities
Net
2022
Koncern Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Intangible assets Immateriella tillgångar -23 -23
Buildings and land Byggnader och mark 0 -2 -2
Machinery and equipment Maskiner och inventarier -1 -1
Inventory Lager 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 1 1
Prepayments and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1
Other provisions Övriga avsättningar
Loss carryforwards Underskottsavdrag 0 0
Other 1) Övrigt 1) 4 -22 -18
6 -48 -42
Offset Kvittning 0 0 0
Net deferred tax liability Netto uppskjuten skatteskuld 6 -48 -42
2021
Group Deferred tax assets Deferred tax
liabilities
Net
2021
Koncern Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten
skatteskuld
Netto
Intangible assets Immateriella tillgångar -21 -21
Buildings and land Byggnader och mark 0 0
Machinery and equipment Maskiner och inventarier -1 -1
Inventory Lager 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 1 1
Prepayments and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Other provisions Övriga avsättningar 1 1
Loss carryforwards Underskottsavdrag 1 1
Other 1) Övrigt 1) 2 -20 -18
5 -42 -37
Offset Kvittning 0 0 0
Net deferred tax liability Netto uppskjuten skatteskuld 5 -42 -37
1) Mostly related to a defferred tax liability in Estonia. In Estonia, the tax is paid only when the dividend is paid to the Parent Company.

The parent company holds no deferred tax assets.

Change of deferred tax in temporary differences and loss carryforwards

Group
2022 Carrying amount at beginning of period Recognized in
profit or loss
Acquisitions Translation differences Carrying amount
at end of period
Koncern
2022 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Förvärv Omräknings-differenser Redovisat värde vid periodens slut
Intangible assets Immateriella tillgångar -21 -2 -23
Buildings and land Byggnader och mark 0 0 -2 -2
Machinery and equipment Maskiner och inventarier -1 0 0 0 -1
Inventory Lager 0 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 1 0 0 1
Prepayments and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1
Other provisions Övriga avsättningar 1 -1 0
Loss carryforwards Underskottsavdrag 1 -1 0 0
Other Övrigt -18 2 -2 -18
-37 1 -2 -4 -42
Group
2021 Carrying amount at beginning of period Recognized in
profit or loss
Recognized
in equity
Carrying amount
at end of period
Koncern
2021 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital Redovisat värde vid periodens slut
Intangible assets Immateriella tillgångar -20 -1 -21
Buildings and land Byggnader och mark 0 0 0
Machinery and equipment Maskiner och inventarier -1 0 0 -1
Inventory Lager 0 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 1 0 0 1
Other provisions Övriga avsättningar 6 -5 1
Loss carryforwards Underskottsavdrag 16 -15 0 1
Other Övrigt -20 2 0 -18
-18 -18 -1 -37

Change of deferred tax in temporary differences and loss carryforwards

Parent Company
2022 Carrying amount at beginning of period Recognized in profit or loss Recognized
in equity
Carrying amount
at end of period
Moderbolag
2022 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital Redovisat värde vid periodens slut
Loss carryforwards Underskottsavdrag
Parent Company
2021 Carrying amount at beginning of period Recognized in profit or loss Recognized
in equity
Carrying amount
at end of period
Moderbolag
2021 Redovisat värde vid periodens början Redovisat över resultat-
räkningen
Redovisat mot eget kapital Redovisat värde vid periodens slut
Loss carryforwards Underskottsavdrag 15 -15
15 -15

Of the Group’s capitalized deferred tax assets on tax loss carryforwards, assets of SEK 0 M (1) are limited to a period of five years. These assets refers to Poland.

Unrecognized deferred tax assets

In the balance sheet, deferred tax assets have not been recognized for tax loss carryforwards for a deferred tax value of SEK 4 M (0), which are attributable to the foreign subsidiaries. The unrecognized amounts are equivalent to the portion of such carryforwards considered unlikely to be utilizable against future taxable results.