Note 29 – Supplementary disclosures to cash flow statement

Group Koncern 2022 2021
Interest paid Betalda räntor
Interest received Erhållen ränta 6 0
Interest paid Erlagd ränta -23 -14
Adjustment for non-cash items Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Depreciation, amortization and write-down of fixed assets 1) Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 1) 115 118
Impairment of inventory Nedskrivning av lager 42 1
Unrealized exchange rate differences Orealiserade valutakursdifferenser 1 2
Capital gain/loss on sale of fixed assets Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0 -1
Difference between participation in joint venture and dividends received Skillnad mellan periodens resultatandel i joint venture och erhållen utdelning -1 -65
Provisions and other items not affecting liquidity Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter 16 -27
Total Summa 173 28
Parent Company Moderbolag 2022 2021
Interest paid and dividends received Betalda räntor och erhållen utdelning
Dividends received Erhållen utdelning 261 98
Dividends paid Erlagd utdelning -156
Interest received Erhållen ränta 15 13
Interest paid Erlagd ränta -9 -10
Adjustment for non-cash items Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Depreciation and write-down of assets Av- och nedskrivningar av tillgångar 2 1
Provisions and other items not affecting liquidity Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter -13
Total Summa -11 1
1) In depreciation, amortization and write-downs, SEK 90 M (93) is associated with amortization on right of use assets related to IFRS 16.

Reconcilation of debt

Cash flow Items not affecting cash flow
Group 31/12/21 Acquisitions New lease
agreements
Other 1) Exchange rate
differences
31/12/22
Kassaflöden Ej kassaflödespåverkande poster
Koncern 2021-12-31 Förvärv Nya leasing-avtal Övrigt 1) Valutakurs-differenser 2022-12-31
Overdraft facility Checkräkningskredit
Factoring Factoring 295 105 7 407
Bank loan Banklån 0
Lease liability Leasingskulder 481 -100 94 -8 32 499
Total Summa 776 5 0 94 -8 39 906
Cash flow Items not affecting cash flow
Group 31/12/20 Acquisitions New lease
agreements
Other1) Exchange rate
differences
31/12/21
Kassaflöden Ej kassaflödespåverkande poster
Koncern 2020-12-31 Förvärv Nya leasing-avtal Övrigt1) Valutakurs-differenser 2021-12-31
Overdraft facility Checkräkningskredit
Factoring Factoring 322 -30 3 295
Bank loan Banklån
Lease liability Leasingskulder 541 -91 16 -16 31 481
Total Summa 863 -121 16 -16 34 776
1) In other, mainly modifications, indexations and premature terminations are reported.