Not 10 – Skatt

Group Koncern 2022 2021
Current tax expense (–)/tax asset (+) Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Tax expense/tax asset for the period Periodens skattekostnad -77 -91
Adjustment of tax attributable to prior years Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0 0
Total Totalt -77 -91
Deferred tax expense (–)/tax asset (+) Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Deferred tax attributable to temporary differences Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader 2 -3
Deferred tax attributable to tax loss carryforwards Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag -1 -15
Deferred tax attributable to change in tax rate Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats 0
Others Övrigt 0 0
Total Totalt 1 -18
Total consolidated reported tax expense (-)/tax asset (+) Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i koncernen -76 -109
Parent Company Moderbolag 2022 2021
Current tax expense (–)/tax asset (+) Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Tax expense/tax asset for the period Periodens skattekostnad/skatteintäkt -26 -23
Total Totalt -26 -23
Deferred tax expense (–)/tax asset (+) Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Deferred tax attributable to tax loss carryforwards Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag -15
Total Totalt -15
Total reported tax expense (-)/ tax asset (+) Parent Company Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i moderbolaget -26 -38
Avstämningen av effektiv skatt i koncernen bygger på ett vägt genomsnitt av nominella skattesatser som gäller för respektive bolag i koncernen. Vägd genomsnittlig skattesats för koncernen var 20,4% (20,3) för 2022.

Skatteposter som redovisats i övrigt totalresultat och direkt mot eget kapital