Alternativa nyckeltal

Koncernen har ett antal alternativa nyckeltal i sin rapport. De alternativa nyckeltalen som BE Group anser väsentliga är följande:

Underliggande rörelseresultat (uEBIT)

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 55 46 57 66
Reversal of inventory gains (-)/losses (+) Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) -7 -16 -27 -18
Adjustment for items affecting comparability Justering för jämförelsestörande poster 52 52
Group Koncernen 48 30 82 100

Nettoskuld

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
31 Dec
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
31 dec
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 537 508 519
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 5 54 20
Deduction financial assets Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deduction cash and equivalents Avdrag likvida medel -39 -34 -61
Rounding Avrundning 1
Group Koncernen 504 528 478

Nettoskuldsättningsgraden beräknas som nettoskuld dividerat med eget kapital.

Rörelsekapital

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
31 Dec
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
31 dec
Inventories Varulager 682 575 599
Accounts receivable Kundfordringar 664 610 489
Other receivables Övriga rörelsefordringar 45 50 35
Deduction accounts payable Avdrag leverantörsskulder -660 -551 -479
Deduction other current liabilities Avdrag övriga kortfristiga skulder -177 -182 -152
Rounding Avrundning
Group Koncernen 554 502 492

Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.

Sysselsatt kapital

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
31 Dec
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
31 dec
Equity Eget kapital 852 804 802
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 537 508 519
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 5 54 20
Rounding Avrundning 1 1
Group Koncernen 1 395 1 367 1 341

Genomsnittligt sysselsatt kapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.