Condensed consolidated balance sheet

(SEK M) Note 2018
31 Mar
2018
31 Mar
2017
Dec 31
(MSEK) Not 2018
31 mar
2017
31 mar
2017
31 dec
Goodwill Goodwill 563 562 552
Other intangible assets Övriga immateriella anläggningstillgångar 11 17 11
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 115 149 115
Investment in joint venture Andelar i joint venture 119 92 117
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 57 56 56
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 865 876 851
Inventories Varulager 682 575 599
Accounts receivable Kundfordringar 664 610 489
Other receivables Övriga rörelsefordringar 45 50 35
Cash and equivalents Likvida medel 39 34 61
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1,430 1,269 1,184
Total assets Summa tillgångar 3 2,295 2,145 2,035
Equity Eget kapital 852 804 802
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 537 508 519
Provisions Avsättningar 0 0 0
Deferred tax liability Uppskjuten skatteskuld 45 43 43
Total non-current liabilities Summa långfristiga skulder 582 551 562
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 5 54 20
Accounts payable Leverantörsskulder 660 551 479
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 177 182 152
Other current provisions Övriga kortfristiga avsättningar 19 3 20
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 861 790 671
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 3 2,295 2,145 2,035
Contingent liabilities Eventualförpliktelser 29 15 30