Condensed consolidated cash-flow statement

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 55 46 57 66
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
4 11 63 56
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 9 18 74 65
– of which, other items – varav övriga poster -5 -7 -11 -9
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -4 -5 -21 -20
Income tax paid Betald skatt -5 -2 -19 -22
Change in working capital Förändring av rörelsekapital -51 -13 15 -23
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-1 37 95 57
Investments in intangible assets
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
0 0 0 0
Investments in tangible assets
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-7 -4 -22 -25
Divestments of tangible assets
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
0 0 27 27
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
1 0 0 1
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar -7 33 100 60
Cash flow from financing activities Kassaflöde finansieringsverksamheten -17 -26 -69 -60
Cash flow for the period Periodens kassaflöde -24 7 31 0
Exchange-rate difference in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel 2 0 3 5
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel -22 7 34 5