Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) Not 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 1,226 1,138 4,348 4,436
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -1,039 -964 -3,729 -3,804
Gross profit Bruttoresultat 187 174 619 632
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -102 -104 -395 -393
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -29 -30 -123 -122
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 -3 1 -55 -59
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 2 5 11 8
Operating profit/loss Rörelseresultat 55 46 57 66
Financial items Finansiella poster -4 -5 -23 -22
Profit/loss before tax Resultat före skatt 51 41 34 44
Tax Skatt -12 -7 -10 -15
Profit/loss for the period Periodens resultat 39 34 24 29
Earnings per share1) Resultat per aktie1) 3.03 2.58 1.87 2.32
Earnings per share before and after dilution1)
Resultat per aktie före och efter utspädning1)
3.03 2.58 1.87 2.32

1) Refers to the average number shares.

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Profit/loss for the period Periodens resultat 39 34 24 29
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Translation differences Omräkningsdifferenser 25 -2 16 43
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -18 1 -12 -31
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 4 0 3 7
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat 11 -1 7 19
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 50 33 31 48