Key data

(SEK M unless otherwise stated) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK om inget annat anges) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 1,226 1,138 4,348 4,436
Earnings measurements Resultatmått
Gross result Bruttoresultat 187 174 619 632
Underlying gross result Underliggande bruttoresultat 180 163 596 613
Operating result (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) 55 46 57 66
Underlying operating result (uEBIT) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 48 30 82 100
Margin measurements Marginalmått
Gross margin Bruttomarginal 15.3% 15.3% 14.2% 14.3%
Underlying gross margin Underliggande bruttomarginal 14.7% 14.3% 13.7% 13.8%
Operating margin Rörelsemarginal 4.5% 4.0% 1.3% 1.5%
Underlying operating margin Underliggande rörelsemarginal 3.9% 2.6% 1.9% 2.2%
Capital structure Kapitalstruktur
Net debt Nettoskuld 504 528 478 504
Net debt/equity ratio Nettoskuldsättningsgrad 59% 66% 60% 59%
Working capital at end of period Rörelsekapital vid periodens slut 554 502 492 554
Working capital (average) Rörelsekapital (genomsnittligt) 523 504 514 523
Capital employed (average) Sysselsatt kapital (genomsnittligt) 1,368 1,364 1,373 1,380
Working capital tied-up Rörelsekapitalbindning 10.7% 11.1% 11.8% 11.8%
Return Avkastning
Return on capital employed Avkastning på sysselsatt kapital 16.2% 13.4% 4.2% 4.9%
Per share data Per aktie
Earnings per share (SEK)1) Resultat per aktie (SEK)1) 3.03 2.58 1.87 2.32
Earnings per share after dilution (SEK)1) Resultat per aktie efter utspädning (SEK)1) 3.03 2.58 1.87 2.32
Equity per share (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) 65.65 61.93 61.77 65.65
Cash flow from operating activities per share (SEK)1) Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (SEK)1) -0.08 2.81 7.35 4.46
Shares outstanding at period end (thousands) Antal aktier vid periodens slut (tusentals) 12,983 12,983 12,983 12,983
Number of shares (thousands) before and after dilution1) Antal aktier (tusentals) före och efter utspädning1) 12,983 12,983 12,983 12,983
Growth Tillväxt
Sales growth Omsättningstillväxt 8% 16% 12% 10%
– of which organic tonnage growth – varav organisk tonnagetillväxt 0% -5% -3% -2%
– of which price and mix changes – varav pris- och mixförändringar 6% 20% 14% 11%
– of which currency effects – varav valutaeffekter 2% 1% 1% 1%
Other Övrigt
Average number of employees Medeltal anställda 670 708 700 693
Inventory gains and losses Lagervinster och -förluster 7 16 27 18
Shipped tonnage (thousands of tonnes) Levererat tonnage (tusentals ton) 98 98 363 363

1) Refers to average number of shares.