Condensed parent company income statement

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 26 6 92 112
Administrative expenses Administrationskostnader -14 -12 -54 -56
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 1 0 0 1
Operating profit/loss Rörelseresultat 13 -6 38 57
Financial items Finansiella poster -18 -2 -22 -38
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster -5 -8 16 19
Appropriations Bokslutsdispositioner -16 -16
Profit/loss before tax Resultat före skatt -5 -8 0 3
Tax Skatt 1 2 -1 -2
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat -4 -6 -1 1

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2018
Mar 31
2017
Mar 31
2017
Dec 31
(MSEK) 2018
31 mar
2017
31 mar
2017
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 6 13 8
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 1,018 1,086 1,016
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1,024 1,099 1,024
Current receivables Kortfristiga fordringar 122 154 213
Cash and equivalents Likvida medel 5 18 44
Total current assets Summa omsättningstillgångar 127 172 257
Total assets Summa tillgångar 1,151 1,271 1,281
Equity Eget kapital 553 552 557
Non-current liabilities Långfristiga skulder 531 497 512
Current liabilities Kortfristiga skulder 67 222 212
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,151 1,271 1,281
Pledged assets Ställda säkerheter 1,182 1,165 1,172
Contingent liabilities Eventualförpliktelser 14 39 26