Kommentarer till rapporten

Första kvartalet

Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent i förhållande till föregående år och uppgick till 1 226 MSEK (1 138). Uppgången förklaras främst av positiva pris- och mixeffekter på 6 procent samt valutaeffekter om 2 procent. Den positiva priseffekten beror på väsentligt högre stålpriser jämfört med föregående år.

Bruttoresultatet uppgick till 187 MSEK (174) med en bruttomarginal på 15,3 procent (15,3). Rörelseresultatet uppgick till 55 MSEK (46) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,5 procent (4,0). Justerat för lagervinster på 7 MSEK (16) ökade det underliggande rörelseresultatet till 48 MSEK (30). Den underliggande rörelsemarginalen ökade därmed till 3,9 procent (2,6). Både avveckling av verksamheten i Eskilstuna och åtgärder i Lecor Stålteknik förbättrar verksamhetens resultat i perioden.

Koncernens omsättningstillväxt och underliggande rörelseresultat per kvartal
Koncernens bruttomarginal och bruttoresultat per kvartal