Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 26 6 92 112
Administrative expenses Administrationskostnader -14 -12 -54 -56
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 1 0 0 1
Operating profit/loss Rörelseresultat 13 -6 38 57
Financial items Finansiella poster -18 -2 -22 -38
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster -5 -8 16 19
Appropriations Bokslutsdispositioner -16 -16
Profit/loss before tax Resultat före skatt -5 -8 0 3
Tax Skatt 1 2 -1 -2
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat -4 -6 -1 1

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(SEK M) 2018
Mar 31
2017
Mar 31
2017
Dec 31
(MSEK) 2018
31 mar
2017
31 mar
2017
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 6 13 8
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 1 018 1 086 1 016
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1 024 1 099 1 024
Current receivables Kortfristiga fordringar 122 154 213
Cash and equivalents Likvida medel 5 18 44
Total current assets Summa omsättningstillgångar 127 172 257
Total assets Summa tillgångar 1 151 1 271 1 281
Equity Eget kapital 553 552 557
Non-current liabilities Långfristiga skulder 531 497 512
Current liabilities Kortfristiga skulder 67 222 212
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1 151 1 271 1 281
Pledged assets Ställda säkerheter 1 182 1 165 1 172
Contingent liabilities Eventualförpliktelser 14 39 26