Övriga upplysningar

Väsentliga händelser efter periodens slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner har ägt rum mellan BE Group och närstående som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat.

Årsstämma 2018

BE Group AB:s årsstämma hålls den 26 april 2018 kl 15.00 i Malmö. Mer information finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Förslag på utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Förslag till styrelse

Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Petter Stillström, Lars Olof Nilsson, Mikael Sjölund och Jörgen Zahlin samt nyval av Carina Andersson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Förslag till val av revisorer

Baserat på rekommendation från revisionsutskottet föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I årsredovisningen för 2017, som avlämnades i mars 2018, beskrivs den finansiella riskexponeringen. Därefter har inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer uppkommit.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Moderbolagets delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

För en beskrivning av koncernens redovisningsprinciper och definitioner av vissa begrepp hänvisas till årsredovisningen för 2017. Tillämpade principer är oförändrade i förhållande till dessa principer med tillägg för de nya redovisningsprinciperna IFRS 9 och IFRS 15 som trädde i kraft 1 januari 2018. Dessa har applicerats och i enlighet med den utredning som gjordes under 2017 har de inte haft någon materiell effekt på den finansiella rapporteringen. Vidare har upplysningarna i delårsrapporten anpassats utifrån de nya standarderna.

För den nya redovisningsprincipen, IFRS16, som träder i kraft den 1 januari 2019 har koncernen slutfört den initiala bedömningen men har ännu inte slutfört den mer ingående analysen. Koncernen avser inte att förtidstillämpa standarden.