Segmentsredovisning

Nettoomsättning 1)

Per segment (SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
Per segment (MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 651 543 2 094 2 202
Finland & Baltics Finland & Baltikum 565 539 2 114 2 140
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter 10 56 140 94
Group Koncernen 1 226 1 138 4 348 4 436
Per product group (SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
Per produktgrupp (MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Long steel Products Långa produkter 425 364 1 436 1 497
Flat steel Products Platta produkter 473 437 1 673 1 709
Stainless steel Rostfritt stål 229 215 801 815
Aluminium Aluminium 56 50 212 218
Other Övrigt 43 72 226 197
Group Koncernen 1 226 1 138 4 348 4 436
By country based on customer´s domicile (SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
Per land utifrån kundens hemvist (MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden Sverige 641 582 2 170 2 229
Finland Finland 467 449 1 756 1 774
Other Övrigt 118 107 422 433
Group Koncernen 1 226 1 138 4 348 4 436

Levererat tonnage per segment (tusentals ton)

2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 49 46 172 175
Finland & Baltics Finland & Baltikum 49 52 191 188
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter 0 0 0 0
Group Koncernen 98 98 363 363

Rörelseresultat (EBIT) per segment 1)

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 39 31 78 86
Finland & Baltics Finland & Baltikum 29 37 105 97
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter -13 -22 -126 -117
Group Koncernen 55 46 57 66

Rörelsemarginal per segment 1)

2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 6,1% 5,7% 3,7% 3,9%
Finland & Baltics Finland & Baltikum 5,1% 6,9% 5,0% 4,5%
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter neg neg neg neg
Group Koncernen 4,5% 4,0% 1,3% 1,5%

Underliggande rörelseresultat (uEBIT) per segment 1) 2)

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 35 23 72 85
Finland & Baltics Finland & Baltikum 26 30 89 85
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter -13 -23 -79 -70
Group Koncernen 48 30 82 100

Underliggande rörelsemarginal per segment 1) 3)

2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 5,4% 4,2% 3,4% 3,8%
Finland & Baltics Finland & Baltikum 4,6% 5,6% 4,2% 4,0%
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter neg neg neg neg
Group Koncernen 3,9% 2,6% 1,9% 2,2%

Avskrivningar per segment 1)

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 3 4 14 13
Finland & Baltics Finland & Baltikum 4 4 16 16
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter 2 4 11 9
Group Koncernen 9 12 41 38

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar per segment 1)

(SEK M) 2018
Jan-Mar
2017
Jan-Mar
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
helår
Rullande
12 mån
Sweden & Poland Sverige & Polen 5 2 10 13
Finland & Baltics Finland & Baltikum 2 2 12 12
Parent Company and consolidated items Moderbolaget och koncernposter 0 0 0 0
Group Koncernen 7 4 22 25

1) BE Group Produktion Eskilstuna redovisas sedan fjärde kvartalet 2017 under Moderbolaget och koncernposter. Jämförelsesiffror har räknats om.

2) Rörelseresultat (EBIT) justerat för lagervinster och -förluster och jämförelsestörande poster. Med lagervinster och -förluster avses skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris. Beräkningen av lagervinster och -förluster görs enligt bolagets egen modell och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

3) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) i procent av nettoomsättningen.