Åtgärderna ger resultat

VDs kommentar

Kommentarer till perioden

Under det första kvartalet 2018 levererar koncernen det högsta underliggande rörelseresultatet sedan tredje kvartalet 2008. Positiva effekter har erhållits av både högre priser och underliggande marginalförbättringar kopplade till genomförda förbättringsåtgärder. Ökad omsättning och högre underliggande bruttomarginal förbättrar det underliggande rörelseresultatet i kvartalet till 48 MSEK (30). Med lagervinster på 7 MSEK (16) under kvartalet blev rörelseresultatet 55 MSEK (46) vilket motsvarar 4,5 procent (4,0) av nettoomsättningen.

Vi visar med resultatet i kvartalet att vi är på rätt väg och att allt det arbete som organisationen genomfört börjar bära frukt.

Tonnage och försäljningstillväxt

Efterfrågan på våra huvudmarknader är fortsatt god. I kvartalet har vi haft tillväxt i affärsområde Sverige & Polen där det utlevererade tonnaget ökade med 5 procent jämfört med föregående år och nettoomsättningen med hela 20 procent. Inom affärsområde Finland & Baltikum har konkurrensen hårdnat främst på tunnplåt, vilket utgör en betydande del av den verksamheten. Detta har under kvartalet medfört ett visst volymtapp och prispress men trots detta ökade nettoomsättningen i affärsområdet med 5 procent mot föregående år.

Den positiva resultatutvecklingen kompenserar för en ökning av rörelsekapitalet under kvartalet vilket medför ett neutralt kassaflöde i perioden.

De senaste tolv månaderna har vi, trots att lagervärdet ökat både på grund av prisuppgång och volym hänfört till ökad försäljning, genererat ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 57 MSEK och de tre senaste kvartalen 106 MSEK. Nettoskulden är därmed 5 procent lägre än vid samma tillfälle föregående år och vi fortsätter stärka balansräkningen.

Utveckling av bolaget

Den positiva trenden för bolaget fortsätter och vi ser goda effekter både från avvecklingen av Eskilstuna och genomförda förbättrings-åtgärder i Lecor.

Den interna förändringstakten ökar allteftersom organisationen arbetar vidare med den strategi, som lanserades under 2017, innehållande effektiviseringsåtgärder och starkt fokus på digitalisering.

Utsikter

Efterfrågan under kommande kvartal förväntas fortsatt vara god på bolagets huvudmarknader. Den turbulens som förekommit på makronivå gällande handelshinder har hittills medfört fortsatta prisuppgångar.

Vi känner stark tilltro till att pågående förbättringsåtgärder, tillsammans med genomförda avvecklingar av olönsamma verksamheter, kommer fortsätta att stärka koncernen.

Anders Martinsson
VD och koncernchef

Bridge 2017-2018 operating result SEK M
Q1 Q2 Q3 Q4 Jan-Dec
Brygga resultatutveckling 2017–2018, MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 jan-dec
Operating result 2017 Rörelseresultat 2017 46 -13 19 5 57
Reversal of inventory gains (-)/losses (+)
Återläggning lagervinster (-)/förluster (+)
-16 -8 3 -6 -27
Items affecting comparability Jämförelsestörande poster 42 10 52
Underlying operating result 2017
Underliggande rörelseresultat 2017
30 21 22 9 82
Change in sales Försäljningsförändring 13
Change in underlying gross margin
Underliggande bruttomarginalförändring
4
Change in overhead costs Omkostnadsförändring 1
Underlying operating result 2018
Underliggande rörelseresultat 2018
48
Reversal of inventory gains (+)/losses (-)
Återläggning lagervinster (+)/förluster (-)
7
Items affecting comparability Jämförelsestörande poster
Operating result 2018 Rörelseresultat 2018 55