Starkare kassaflöde

Första kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 205 MSEK (1 226).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 40 MSEK (48).
  • Rörelseresultatet uppgick till 34 MSEK (55), inklusive lagerförluster om -6 MSEK (7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (39).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 62 MSEK (-1).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,56 kr (3,03).

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Anders Martinsson har på egen begäran sagt upp sin anställning som VD och koncernchef på BE Group och slutar i mitten av oktober 2019. Arbetet med att rekrytera en ersättare har påbörjats.
Results overview 2019
Jan-Mar
2018
Jan-Mar
Change
Resultatöversikt 2019
jan-mar
2018
jan-mar
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 96 98 -2
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 205 1 226 -21
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
40 48 -8
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 34 55 -21
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 20 39 -19
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK 1,56 3,03 -1,47
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
62 -1 63

 

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.