Condensed consolidated cash-flow statement

 

(SEK M) 2019
Jan-Mar
2018
Jan-Mar
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
jan-mar
2018
jan-mar
2018
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 34 55 132 111
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
19 4 42 57
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 28 9 38 57
– of which, other items – varav övriga poster -9 -5 4 0
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -6 -4 -13 -15
Income tax paid Betald skatt 1 -5 -16 -10
Change in working capital Förändring av rörelsekapital 14 -51 -59 6
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
62 -1 86 149
Investments in intangible assets
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
0 0 -2 -2
Investments in tangible assets
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-2 -7 -32 -27
Divestments of tangible assets
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
0 0 2 2
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
-13 1 0 -14
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar 47 -7 54 108
Cash flow from financing activities Kassaflöde finansieringsverksamheten -19 -17 -10 -12
Cash flow for the period Periodens kassaflöde 28 -24 44 96
Exchange-rate difference in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel 1 2 3 2
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel 29 -22 47 98

 

The comparative figures for 2018 are prepared according to previous accounting principles regarding leasing (IAS 17).