Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2019
Jan-Mar
2018
Jan-Mar
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) Not 2019
jan-mar
2018
jan-mar
2018
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 1,205 1,226 4,803 4,782
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -1,039 -1,039 -4,134 -4,134
Gross profit Bruttoresultat 166 187 669 648
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -100 -102 -402 -400
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -33 -29 -125 -129
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 0 -3 -14 -11
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 1 2 4 3
Operating profit/loss Rörelseresultat 34 55 132 111
Financial items Finansiella poster -6 -4 -16 -18
Profit/loss before tax Resultat före skatt 28 51 116 93
Tax Skatt -8 -12 -36 -32
Profit/loss for the period Periodens resultat 20 39 80 61
Earnings per share Resultat per aktie 1.56 3.03 6.13 4.66
Earnings per share before and after dilution
Resultat per aktie före och efter utspädning
1.56 3.03 6.13 4.66

 

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2019
Jan-Mar
2018
Jan-Mar
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
jan-mar
2018
jan-mar
2018
helår
Rullande
12 mån
Profit/loss for the period Periodens resultat 20 39 80 61
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Translation differences Omräkningsdifferenser 31 25 21 27
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -26 -18 -15 -23
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 5 4 4 5
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat 10 11 10 9
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 30 50 90 70
The comparative figures for 2018 are prepared according to previous accounting principles regarding leasing (IAS 17).