Condensed parent company income statement

(SEK M) 2019
Jan-Mar
2018
Jan-Mar
2018
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2019
jan-mar
2018
jan-mar
2018
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 27 26 108 109
Administrative expenses Administrationskostnader -14 -14 -58 -58
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 1 0 -1
Operating profit/loss Rörelseresultat 13 13 50 50
Financial items Finansiella poster -11 -18 2 9
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 2 -5 52 59
Appropriations Bokslutsdispositioner 33 33
Profit/loss before tax Resultat före skatt 2 -5 85 92
Tax Skatt -2 1 -16 -19
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 0 -4 69 73

 

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2019
Mar 31
2018
Mar 31
2018
Dec 31
(MSEK) 2019
31 mar
2018
31 mar
2018
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 1 6 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 1 0 1
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 998 1,018 997
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1,000 1,024 999
Current receivables Kortfristiga fordringar 162 122 200
Cash and equivalents Likvida medel 127 5 71
Total current assets Summa omsättningstillgångar 289 127 271
Total assets Summa tillgångar 1,289 1,151 1,270
Equity Eget kapital 626 553 626
Non-current liabilities Långfristiga skulder 538 531 531
Current liabilities Kortfristiga skulder 125 67 113
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,289 1,151 1,270