Första kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 118 MSEK (1 205)
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 42 MSEK (40)
 • Kvartalet belastades med jämförelsestörande poster om -35 MSEK relaterat till
  centralisering av lager- och produktionsverksamhet i Sverige
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 MSEK (34), inklusive lagerförluster om -11 MSEK (-6)
 • Resultat efter skatt uppgick till -23 MSEK (20)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 93 MSEK (62)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,75 kr (1,56)
 • Styrelsen beslutade i mars att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om utdelning
  för räkenskapsåret 2019
Results overview 2020
Jan-Mar
2019
Jan-Mar
Change
Resultatöversikt 2020
jan-mar
2019
jan-mar
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 90 96 -6
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 118 1 205 -87
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
42 40 2
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK -4 34 -38
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK -23 20 -43
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK -1,75 1,56 -3,31
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
93 62 31

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.