Condensed consolidated balance sheet

(SEK M) Note 2020
Mar 31
2019
Mar 31
2019
Dec 31
(MSEK) Not 2020
31 mar
2019
31 mar
2019
31 dec
Goodwill Goodwill 582 566 566
Other intangible assets Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 6 7
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 93 107 89
Right of use assets Nyttjanderättstillgångar 565 545 540
Investment in joint venture Andelar i joint venture 112 114 110
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 31 31 21
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1,389 1,369 1,333
Inventories Varulager 646 657 642
Accounts receivable Kundfordringar 583 624 387
Other receivables Övriga rörelsefordringar 40 43 57
Cash and equivalents Likvida medel 45 137 168
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1,314 1,461 1,254
Total assets Summa tillgångar 3 2,703 2,830 2,587
Equity Eget kapital 937 922 922
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 362 549 536
Non-current leasing liabilities Långfristiga leasingskulder 477 457 449
Provisions Avsättningar 0 0 0
Deferred tax liability Uppskjuten skatteskuld 47 44 44
Total non-current liabilities Summa långfristiga skulder 886 1,050 1,029
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 5 6 6
Current leasing liabilities Kortfristiga leasingskulder 90 89 92
Accounts payable Leverantörsskulder 568 586 398
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 181 172 139
Other current provisions Övriga kortfristiga avsättningar 36 5 1
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 880 858 636
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 3 2,703 2,830 2,587