Condensed consolidated cash-flow statement

(SEK M) 2020
Jan-Mar
2019
Jan-Mar
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
jan-mar
2019
jan-mar
2019
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat -4 34 88 50
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
59 19 106 146
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 29 28 113 114
– of which, other items – varav övriga poster 30 -9 -7 32
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -6 -6 -23 -23
Income tax paid Betald skatt -3 1 -2 -6
Change in working capital Förändring av rörelsekapital 47 14 31 64
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
93 62 200 231
Investments in intangible assets
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
0 0 0 0
Investments in tangible assets
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-7 -2 -25 -30
Divestments of tangible assets
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
0 0 1 1
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
0 -13 -13 0
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar 86 47 163 202
Cash flow from financing activities 1) Kassaflöde finansieringsverksamheten 1) -213 -19 -104 -298
Cash flow for the period Periodens kassaflöde -127 28 59 -96
Exchange-rate difference in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel 4 1 1 4
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel -123 29 60 -92
1) In the cash flow from financing activities for Full-year 2019 SEK -23 M relates to dividend paid for 2018.