Condensed consolidated income statement

(SEK M) Note 2020
Jan-Mar
2019
Jan-Mar
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) Not 2020
jan-mar
2019
jan-mar
2019
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 1,118 1,205 4,359 4,272
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 1 -948 -1,039 -3,754 -3,663
Gross profit Bruttoresultat 170 166 605 609
Selling expenses Försäljningskostnader 1 -105 -100 -389 -394
Administrative expenses Administrationskostnader 1 -31 -33 -128 -126
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2 -39 0 -3 -42
Participation in joint venture Andel av resultat i joint venture 1 1 3 3
Operating profit/loss Rörelseresultat -4 34 88 50
Financial items Finansiella poster -25 -6 -16 -35
Profit/loss before tax Resultat före skatt -29 28 72 15
Tax Skatt 6 -8 -22 -8
Profit/loss for the period Periodens resultat -23 20 50 7
Earnings per share Resultat per aktie -1.75 1.56 3.87 0.57
Earnings per share before and after dilution
Resultat per aktie före och efter utspädning
-1.75 1.56 3.87 0.57

Consolidated statement of comprehensive income

(SEK M) 2020
Jan-Mar
2019
Jan-Mar
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
jan-mar
2019
jan-mar
2019
helår
Rullande
12 mån
Profit/loss for the period Periodens resultat -23 20 50 7
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Translation differences Omräkningsdifferenser 37 31 31 37
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag 0 -26 -36 -10
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 0 5 8 3
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat 37 10 3 30
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 14 30 53 37