Condensed parent company income statement

(SEK M) 2020
Jan-Mar
2019
Jan-Mar
2019
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2020
jan-mar
2019
jan-mar
2019
helår
Rullande
12 mån
Net sales Nettoomsättning 24 27 97 94
Administrative expenses Administrationskostnader -12 -14 -53 -51
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 1 0 0 1
Operating profit/loss Rörelseresultat 13 13 44 44
Financial items Finansiella poster 15 -11 -3 23
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 28 2 41 67
Appropriations Bokslutsdispositioner 7 7
Profit/loss before tax Resultat före skatt 28 2 48 74
Tax Skatt 2 -2 -10 -6
Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period Periodens resultat, tillika periodens totalresultat 30 0 38 68

Condensed parent company balance sheet

(SEK M) 2020
Mar 31
2019
Mar 31
2019
Dec 31
(MSEK) 2020
31 mar
2019
31 mar
2019
31 dec
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 1 1 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 0 1 0
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 914 998 914
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 915 1,000 915
Current receivables Kortfristiga fordringar 206 162 252
Cash and equivalents Likvida medel 17 127 145
Total current assets Summa omsättningstillgångar 223 289 397
Total assets Summa tillgångar 1,138 1,289 1,312
Equity Eget kapital 672 626 642
Non-current liabilities Långfristiga skulder 350 538 536
Current liabilities Kortfristiga skulder 116 125 134
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 1,138 1,289 1,312