Moderbolaget & koncernposter

Under Moderbolaget & koncernposter rapporteras utöver moderbolaget och koncernelimineringar även delar av koncernens verksamheter som är under omstrukturering. För vidare information se årsredovisning 2019.

Effekterna avseende IFRS 16 har rapporterats under Moderbolaget & koncernposter och har inte fördelats ut på de två affärsområdena.

I moderbolaget BE Group AB (publ) uppgick det första kvartalets omsättning, som utgörs av koncerninterna tjänster, till 24 MSEK (27). Dessa koncerninterna tjänster omfattar främst centrala kostnader för IT och affärssystem, licensavgift avseende dotterbolagens användande av varumärket BE Group samt ekonomi. Dessa kostnader fördelas och faktureras ut till samtliga dotterbolag i koncernen. I resultatuppföljningen av affärsområdena har dessa koncerngemensamma kostnader eliminerats med undantag av tjänster avseende IT och affärssystem som sedan första kvartalet 2020 är inkluderade i resultatuppföljningen av affärsområdena. Jämförelsesiffror har räknats om. Utav moderbolagets totala kostnader om 12 MSEK (14) vidarefakturerades 10 MSEK (11). Rörelseresultatet uppgick till 13 MSEK (13).

Finansnettot för kvartalet uppgick till 15 MSEK (-11). Resultat före skatt uppgick till 28 MSEK (2) och resultat efter skatt uppgick till 30 MSEK (0). Investeringarna i moderbolaget uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets likvida medel uppgick till 17 MSEK (127) vid periodens slut.

Koncernen

Finansnetto och skatt

Koncernens finansnetto uppgick under det första kvartalet till -25 MSEK (-6) främst beroende på negativa valutaeffekter. Räntenetto uppgick till -5 MSEK (-6). Under kvartalet uppgick räntekostnader relaterade till leasing enligt IFRS 16 till -3 MSEK (-3).

Skatten för det första kvartalet uppgick till 6 MSEK (-8). Resultatet efter skatt uppgick till -23 MSEK (20).

Kassaflöde

Koncernens rörelsekapital uppgick vid periodens slut till 520 MSEK (568) och den genomsnittliga rörelsekapitalbindningen för det första kvartalet var 11,9 procent (11,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 93 MSEK (62) under kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -7 MSEK (-15). Kassaflödet efter investeringar uppgick därmed till 86 MSEK (47).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel, inklusive checkräkningskredit, uppgick vid periodens slut till 195 MSEK (237) och den räntebärande nettoskulden exkl. IFRS 16 uppgick till 322 MSEK (418). Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 937 MSEK (922).

Organisation, struktur och medarbetare

Antalet anställda uppgick till 635 jämfört med 661 vid samma tidpunkt föregående år. Medelantalet anställda uppgick under kvartalet till 637 (664).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten i MSEK

Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).