Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 100 MSEK (1 118)
  • Underliggande rörelseresultatet ökade till 68 MSEK (42)
  • Lagervinster och -förluster uppgick till 18 MSEK (-11) och jämförelsestörande poster
    till 0 MSEK (-35)
  • Rörelseresultatet ökade till 86 MSEK (-4)
  • Resultat efter skatt ökade till 63 MSEK (-23)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60 MSEK (93)
  • Resultat per aktie ökade till 4,88 kr (-1,75)
Results overview 2021
Jan-Mar
2020
Jan-Mar
Change 2020
Full-year
Resultatöversikt 2021
jan-mar
2020
jan-mar
Förändring 2020
helår
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 88 90 -2 307
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 100 1 118 -18 3 672
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
68 42 26 96
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 86 -4 90 39
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 63 -23 86 4
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, SEK 4,88 -1,75 6,63 0,33
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
60 93 -33 341

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.