Förbättrat underliggande rörelseresultat och kassaflöde

Andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 14% till 1 312 MSEK (1 147).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 26 MSEK (21).
 • Underliggande rörelseresultat och rörelseresultat belastades av en reservering för en befarad kundförlust och lagerjustering i Baltikum om -12 MSEK.
 • Rörelseresultatet belastades därutöver med en jämförelse-störande post på -16 MSEK, ej kassaflödespåverkande, relaterad till nedläggning av verksamheten i Prerov, Tjeckien.*
 • Rörelseresultatet ökade till 22 MSEK (-13).
 • Resultat efter skatt ökade till 7 MSEK (-14).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till
  17 MSEK (-49).
 • Resultat per aktie ökade till 0,54 kr (-1,03).

Första halvåret 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 11% till 2 538 MSEK (2 285).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 74 MSEK (51).
 • Underliggande rörelseresultat och rörelseresultat belastades av en reservering för en befarad kundförlust och lagerjustering i Baltikum om -12 MSEK.
 • Rörelseresultatet belastades därutöver med en jämförelse-störande post på -16 MSEK relaterad till nedläggning av verksamheten i Prerov, Tjeckien.*
 • Rörelseresultatet ökade till 77 MSEK (33).
 • Resultat efter skatt ökade till 46 MSEK (20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till
  16 MSEK (-12).
 • Resultat per aktie ökade till 3,57 kr (1,55).
Results overview 2018
Apr-Jun
2017
Apr-Jun
Change 2018
Jan-Jun
2017
Jan-Jun
Change
Resultatöversikt 2018
apr-jun
2017
apr-jun
Förändring 2018
jan-jun
2017
jan-jun
Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusen ton 102 94 8 200 192 8
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 1 312 1 147 165 2 538 2 285 253
Underlying operating result, SEK M
Underliggande rörelseresultat, MSEK
26 21 5 74 51 23
Operating result, SEK M Rörelseresultat, MSEK 22 -13 35 77 33 44
Profit/loss for the period, SEK M Periodens resultat, MSEK 7 -14 21 46 20 26
Earnings per share, SEK1) Resultat per aktie, SEK1) 0,54 -1,03 1,57 3,57 1,55 2,02
Cash flow from operating activities, SEK M
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK
17 -49 66 16 -12 28

1) Baserat på genomsnittligt antal aktier.

* Den jämförelsestörande posten avser nedläggningen av verksamheten i Prerov, Tjeckien, varav -9 MSEK belastar koncernens totalresultat då -7 MSEK avser omräkningsdifferenser från tidigare verksamhetsår.

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.