Condensed consolidated balance sheet

(SEK M) Note 2018
Jun 30
2017
Jun 30
2017
Dec 31
(MSEK) Not 2018
30 jun
2017
30 jun
2017
31 dec
Goodwill Goodwill 566 548 552
Other intangible assets Övriga immateriella anläggningstillgångar 11 14 11
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 111 110 115
Investment in joint venture Andelar i joint venture 120 116 117
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 55 69 56
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 863 857 851
Inventories Varulager 697 598 599
Accounts receivable Kundfordringar 663 649 489
Other receivables Övriga rörelsefordringar 49 41 35
Cash and equivalents Likvida medel 51 13 61
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1,460 1,301 1,184
Total assets Summa tillgångar 3 2,323 2,158 2,035
Equity Eget kapital 863 794 802
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 542 543 519
Provisions Avsättningar 0 0 0
Deferred tax liability Uppskjuten skatteskuld 46 43 43
Total non-current liabilities Summa långfristiga skulder 588 586 562
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 5 57 20
Accounts payable Leverantörsskulder 635 519 479
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 199 181 152
Other current provisions Övriga kortfristiga avsättningar 33 21 20
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 872 778 671
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 3 2,323 2,158 2,035