Condensed consolidated cash-flow statement

(SEK M) 2018
Apr-Jun
2017
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2017
Jan-Jun
2017
Full-year
Rolling
12 months
(MSEK) 2018
apr-jun
2017
apr-jun
2018
jan-jun
2017
jan-jun
2017
helår
Rullande
12 mån
Operating result Rörelseresultat 22 -13 77 33 57 101
Adjustment for non-cash items
Justering för ej likviditetspåverkande poster
30 44 34 55 63 42
– of which, amortization/depreciation – varav av- och nedskrivingar 10 51
19 69 74 24
– of which, other items – varav övriga poster 20 -7
15 -14 -11 18
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -2 -4 -6 -9 -21 -18
Income tax paid Betald skatt -6 -11 -11 -13 -19 -17
Change in working capital Förändring av rörelsekapital -27 -65 -78 -78 15 15
Cash flow from operating activities
Kassaflöde från den löpande verksamheten
17 -49 16 -12 95 123
Investments in intangible assets
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
-1 0 -1 0 0 -1
Investments in tangible assets
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-6 -1 -13 -5 -22 -30
Divestments of tangible assets
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
2 0 2 0 27 29
Other cash flow from investing activities
Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten
0 0 1 0 0 1
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar 12 -50 5 -17 100 122
Cash flow from financing activities Kassaflöde finansieringsverksamheten -1 28 -18 2 -69 -89
Cash flow for the period Periodens kassaflöde 11 -22 -13 -15 31 33
Exchange-rate difference in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel 1 1 3 1 3 5
Change in cash and equivalents Förändring av likvida medel 12 -21 -10 -14 34 38